Big5 logo
Tiếng ViệtTiếng Anh

Nhãn hiệu

Tra cứu thông tin liên quan đến nhãn hiệu; Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng nhãn hiệu;

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận;

Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

Gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

Sáng chế và giải pháp hữu ích

Tra cứu thông tin liên quan tới sáng chế và giải pháp hữu ích;

Tư vấn về khả năng đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích;

Đăng ký sáng chế và giải pháp hữu ích;

Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế;

Duy trì hiệu lực của bằng sáng chế và giải pháp hữu ích;

Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến sáng chế và giải pháp hữu ích.

Kiểu Dáng Công Nghiệp

Tra cứu các thông tin liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp;

Tư vấn về khả năng bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp;

Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp;

Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực của bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;

Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;

Tiến hành các thủ tục ghi nhận những thay đổi liên quan đến Kiểu dáng công nghiệp.

Quyền tác giả và các quyền liên quan

Tra cứu, nộp đơn đăng ký và tư vấn về quyền tác giả và quyền liên quan;

Đại diện khách hàng trong đàm phán hợp đồng về quyền tác giả và quyền liên quan;

Đại diện khách hàng trong giải quyết tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan;

Quyền Tác Giả Và Các Quyền Liên Quan

Tra cứu, nộp đơn đăng ký và tư vấn về quyền tác giả và quyền liên quan;

Đại diện khách hàng trong đàm phán hợp đồng về quyền tác giả và quyền liên quan;

Đại diện khách hàng trong giải quyết tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan;

Điều Tra, Xử Lý Vi Phạm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Điều tra thị trường, phát hiện vi phạm; Tư vấn pháp lý về xử lý vi phạm;

Đại diện khách hàng trước các cơ quan thực thi có thẩm quyền.

Điều tra sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu.

Giải quyết khiếu nại và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn pháp lý về khiếu nại và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;

Đại diện khách hàng trong việc phản đối, khiếu nại, yêu cầu chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ;

Đại diện khách hàng trong việc khiếu nại, tranh chấp về tên thương mại, bí mật kinh doanh, tên miền, cạnh tranh không lành mạnh về sở hữu trí tuệ…;

Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư đại diện liên quan đến khiếu nại, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ; Tư vấn về giám định nhãn hiệu, đăng ký giám sát hải quan;

Đại diện khách hàng trong việc khuyến cáo hành vi vi phạm, hành vi cạnh tranh không lành mạnh;

Đại diện khách hàng trong việc đàm phán, thỏa thuận các vấn đề liên quan trong quá trình giải quyết vụ việc;


Các dịch vụ khác